Informacje o projekcie

Realizowany projekt „Powrót do aktywnego życia III- aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu kutnowskiego i łęczyckiego” RPLD.09.01.01-10-0054/21 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

  1. Beneficjent realizujący projekt/ Biuro projektu: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie ul. Władysława Jagiełły 2, 99-300 Kutno, tel. 24 253 37 42 adres e-mail: ckkutno@zdz.edu.pl
  2. Grupa docelowa projektu: 24 (14K i 10M) osób w wieku aktywności zawodowej 18-67 lat zamieszkałych na terenie powiatów kutnowskiego i łęczyckiego w województwie łódzkim zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej i zawodowej.
  3. Okres realizacji: 01.02.2022-31.12.2022
  4. Cel projektu: podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych 24 osób w wieku aktywności zawodowej 18-67 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby                    z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie powiatów kutnowskiego i łęczyckiego w województwie łódzkim poprzez udział  w kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciu zawierającym instrumenty aktywizacji społecznej i zawodowej.
  5. Rekrutacja:  IV-V 2022r.
  6. Kryteria dostępu:

-  osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkująca na terenie powiatu kutnowskiego lub łęczyckiego w województwie łódzkim

- wiek 18-67 lat

- osoba pozostająca bez zatrudnienia (poświadczone zaświadczeniem z PUP lub ZUS)

7.           Formy wsparcia:

- Indywidualna Ścieżka Reintegracji społeczno-zawodowej  w wymiarze 4h/osoba

- Indywidualne poradnictwo psychologiczne w wymiarze 10h/osoba

- Indywidualne poradnictwo specjalistyczne w wymiarze 4h/ osoba

- Warsztaty interpersonalne w wymiarze 21h/grupa

- Grupowe (16h/grupa) i indywidualne (4h/osoba) doradztwo zawodowe

- Szkolenia zawodowe:

- Spawanie metodą MAG-135 (120h)

- Sprzątaczka- pokojowa (100h)

- Pracownik ds. rachunkowości i księgowości (120h) wraz z modułem ECDL Base B4 (20h)

- Pośrednictwo pracy w wymiarze 6h/ osoba  i staż zawodowy 3- miesięczny

  1. Dodatkowo w projekcie:

- zwrot kosztów dojazdu na zajęcia

- stypendium szkoleniowe

- stypendium stażowe w wysokości 1.640 zł netto/miesiąc

- catering na zajęciach grupowych,  ubezpieczenie NNW

- opieka nad dzieckiem lub osobą zależną

Manu główne

 

Kontakt

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
Centrum Kształcenia w Kutnie
Adres: ul. Jagiełły 2, 99-300 Kutno
Telefon: +48 24 355 36 16, 253 37 46
KSIĘGOWOŚĆ: +48 24 253 37 46
E-mail: centrum@zdz-kutno.pl

Polecamy

PRZEDSZKOLE