Informacje o projekcie

Projekt „Powrót do aktywnego życia- aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców województwa łódzkiego” realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Centrum Kształcenia w Kutnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Prioryretowa IX Włączenie społeczne, Działanie dla osi IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Biuro projektu znajduje się przy ulicy Jagiełły 2, 99-300 Kutno w siedzibie Realizatora Projektu. Biuro czynne jest w dni robocze w godzinach 08.00-16.00, tel/fax: 24 253 37 42, adres e-mail: ckkutno@zdz.edu.pl.

Okres realizacji projektu: 01.07.2018-31.01.2020.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Cel projektu: Podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych 80(48K/32M) osób w wieku aktywności zawodowej 18-64 lata zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego poprzez udział w kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciu zawierającym instrumenty aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej przeprowadzonym w terminie 01.07.2018-31.01.2020r.

 

Grupa docelowa:  Grupę docelową stanowi 80  (48K,32M) osób fizycznych w wieku aktywności zawodowej 18-64 zamieszkałych według Kodeksu Cywilnego na terenie województwa łódzkiego zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne dla których został określony III profil pomocy, w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż 1 z przesłanek lub osób korzystających z PO PŻ.

 

Formy wsparcia:

  1. Określenie indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno- zawodowej

           a. Zajęcia z psychologiem (2dnix2h; 4h/uczestnik)- spotkania indywidualne

           b. Zajęcia z doradcą (2 dnix2h; 4h/uczestnik)- spotkania indywidualne

  1. Aktywizacja społeczna:

           a. Indywidualne poradnictwo psychologiczne, (5dnix2h; 10h/uczestnik)- zajęcia indywidualne;

           b. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne spośród poradnictwa prawnego, rodzinnego,  obywatelskiego, (śr.2h/uczestnik)- wsparcie indywidualne udzielane przez cały okres udziału w projekcie;

           c. Warsztaty interpersonalne (5dnix8h; 40h/grupa)- zajęcia grupowe

     3. Aktywizacja edukacyjna:

           a. Kurs komputerowy ECDL Base (kurs dla 70% uczestników projektu, zgodnie ze zdiagnozowanymi  potrzebami w ramach indywidualnych spotkań z doradca/psychologiem; 80h/grupa)- zajecia grupowe

       4. Aktywizacja zawodowa:

               a. Doradztwo zawodowe (5dnix6h; 30h/grupa)- zajęcia grupowe

       5.Aktywizacja zawodowa- szkolenia zawodowe:

          a. Szkolenie zawodowe wynikać będzie z predyspozycji uczestnika, określonej ścieżki reintegracji, dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestnika oraz lokalnego rynku pracy (czas trwania kursu: średnio 100h jednak nie mniej niż 70h);

       6. Aktywizacja zawodowa:

          a. Pośrednictwo pracy (4dnix2h; 8h/uczestnik)- zajęcia indywidualne

           b. Staże zawodowe (3 miesięczne staże, wymiar stażu: 8h/dzień, 40h/tydzień, dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności 7h/dzień, 35h/tydzień)

 

Rezultaty/ efekty projektu:

- podjęcie zatrudnienia/ prowadzenia działalności gospodarczej po opuszczeniu programu

- uzyskanie kwalifikacji przez osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym po opuszczeniu programu

 

Całkowita wartość projektu; 1.261.319,52 zł

Kwota dofinansowania: 1.198.253,54  zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 1.072.121,59 zł

Manu główne

 

Kontakt

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
Centrum Kształcenia w Kutnie
Adres: ul. Jagiełły 2, 99-300 Kutno
Telefon: +48 24 355 36 16, 253 37 46
KSIĘGOWOŚĆ: +48 24 253 37 46
E-mail: centrum@zdz-kutno.pl

Polecamy

PRZEDSZKOLE