Informacje o projekcie

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                 Realizacja projektu zakończona.

1.Projekt „Aktywizuj się!” realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Centrum Kształcenia w Kutnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

2.Biuro projektu znajduje się przy ulicy Jagiełły 2, 99-300 Kutno w siedzibie Realizatora Projektu. Biuro czynne jest w dni robocze w godzinach 08.00-16.00, Tel/fax: 24 253 37 42, adres e-mail: ckkutno@zdz.edu.pl.

3.Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2014-31.05.2015.

4. Obszar realizacji: powiat kutnowski.

5.Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

6. Proponowane formy wsparcia w ramach projektu (4 edycje):

a. rozmowa rekrutacyjna z doradcą zawodowym (1 godzina dla każdego Kandydata/Kandydatki)

b. badania lekarskie Kandydatów/Kandydatek.

c. zajęcia komunikacji i zachowań społecznych, poradnictwo zawodowe

                - zajęcia grupowe z psychologiem (6h x 8 dni x 4 edycje)

- indywidualne poradnictwo zawodowe, w tym stworzenie IPD (6h/osoba; 2h x 3 dni x 4 edycje)

d. szkolenie zawodowe „Kurs spawania metodą MAG oraz metodą TIG”- zajęcia odbywać się będą w dni robocze (6hxdzień przez 5 tygodni x edycja). Łącznie przeprowadzonych zostanie 25 h teorii x edycja oraz 200 h praktyki x edycja (120h zajęcia x edycja- metoda MAG; 80h x edycja –metoda TIG)

e. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (48 h x grupa, 6 h x 8 dni x edycja), każdy Uczestnik/Uczestniczka skorzysta z pośrednictwa pracy.

7. Szkolenie zawodowe zakończone jest egzaminem przed Komisją. Uczestnikowi/ Uczestniczce na zakończenie udziału w projekcie wydawane są wszystkie niezbędne dokumenty uprawniające do wykonywania zawodu spawacza.

Grupa docelowa

1.Grupę docelową projektu stanowi 40 osób (2 kobiety, 38 mężczyzn) w wieku 18-30 lat, mieszkańców powiatu kutnowskiego, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania/zameldowania, zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy. Osoby chcące wziąć udział w projekcie nie mogą być uczniami/ studentami szkoły/ studiów w systemie dziennym.

Uczestnicy/ Uczestniczki zgłaszać się mogą do udziału w projekcie wypełniając formularz na stronie www.zdz-kutno.pl, przesyłając na adres ckkutno@zdz.edu.pl bądź osobiście w Biurze projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Portal Funduszy Europejskich www.efs.gov.pl
 

 

Manu główne

 

Kontakt

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
Centrum Kształcenia w Kutnie
Adres: ul. Jagiełły 2, 99-300 Kutno
Telefon: +48 24 355 36 16, 253 37 46
KSIĘGOWOŚĆ: +48 24 253 37 46
E-mail: centrum@zdz-kutno.pl

Polecamy

PRZEDSZKOLE