Informacje o projekcie

Tytuł projektu: „Program aktywizacji społeczno-zawodowej niepracujących mieszkańców powiatów kutnowskiego i łęczyckiego”

 

Nr projektu: RPLD.09.01.01-10-A043/15

 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IX „Włączenie społeczne”

Działanie IX.1.„Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

 

Informacje ogólne o projekcie

Okres realizacji: 01.03.2016-30.06.2017r.

 

Obszar realizacji: powiat kutnowski i łęczycki

 

Źródła finansowania: Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

               Wartość projektu: 506 114,10 zł
                       Wartość dofinansowani: 478 514,10 zł


Grupa docelowa

 

30 osób (18K,12M) w wieku 18-64 lata, biernych zawodowo, w tym osoby niepełnosprawne, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie powiatów: kutnowskiego lub łęczyckiego.

 

Główny cel projektu

Podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych 30 (18K,12M) osób w wieku 18-64 lata, biernych zawodowo, w tym osób niepełnosprawnych, zamieszkałych w powiecie kutnowskim i łęczyckim, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, dzięki realizacji programu zawierającego instrumenty aktywizacji społecznej(praca socjalna i coaching) oraz instrumenty aktywizacji zawodowej (doradztwa zawodowego wraz z mentoringiem, szkoleń zawodowych, pośrednictwa pracy i stażu zawodowego), przeprowadzonych w terminie 01.03.2016-30.06.2017.

Realizacja projektu przyczyni się do przywrócenia zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, dzięki objęciu uczestników projektu instrumentami aktywizacji społecznej i zawodowej, co wpłynie na zwiększenie możliwości zatrudnienia.

Formy wsparcia

Aktywizacja społeczna:

            a. Praca socjalna- 20h (ilość dni:10 dni)/osoba- zajęcia indywidualne;

            b. Coaching- 10h (ilość dni:5 dni)/osoba- zajęcia indywidualne

Okres realizacji formy wsparcia: okres uczestnictwa w projekcie

Aktywizacja zawodowa:

            a. Doradztwo zawodowe- 4h (ilość dni: 1 dzień)/osoba- zajęcia indywidualne

            b. Doradztwo zawodowe- 40h (ilość dni: 5 dni)/ grupa- zajęcia grupowe

            c. Mentoring- 4h (ilość dni: 1 dzień)/ osoba- zajęcia indywidualne

Okres realizacji: 1 miesiąc/ grupa

Aktywizacja zawodowa- szkolenia zawodowe:

a. Operator wózka jezdniowego- 67h (47 zajęcia teoretyczne, 20h zajęcia praktyczne)- 2 grupy x 6 osób, zajęcia 7-8h dziennie przez 1 miesiąc

b. Opiekun osoby starszej- 60h, w tym 20h zajęć warsztatowych- 2 grupy x 6osób, zajęcia 7-8h dziennie przez     1 miesiąc

            c. Sprzedawca- 60h, w tym 20h zajęć warsztatowych- 1 grupa x 6 osób,  zajęcia 7-8h dziennie przez 1 miesiąc

Aktywizacja zawodowa- pośrednictwo pracy

            a. Pośrednictwo pracy- 12h/ osoba

Okres realizacji: 4 miesiące

Aktywizacja zawodowa- staż zawodowy:

a. staż zawodowy- okres realizacji: 3 miesiące, 8h/dziennie (osoby z niepełnosprawnością 7h/dziennie),  15 grup x 2 osoby

 

Rekrutacja do projektu

Do uczestnictwa w projekcie mogą zgłaszać się osoby, które spełniają kryteria dostępu:

- zamieszkują na terenie powiatu kutnowskiego lub łęczyckiego

- osoby bierne zawodowo

- osoby w wieku 18-64 lata

- osoby o niskich kwalifikacjach

Osoby spełniające kryteria dostępu, dostarczyły do Biura Projektu poprawnie wypełnione i kompletne dokumenty rekrutacyjne wezmą udział w procesie rekrutacji do projektu.

Rekrutacja prowadzona będzie 3 razy w projekcie: marzec 2016- dla grupy I i II, sierpień 2016- dla grupy III i IV, styczeń 2017- dla grupy V.

Weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych dokona kadra projektu wraz z doradcą zawodowym, którzy zakwalifikują osoby na listę podstawową uczestników projektu oraz listę rezerwową. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie i wpisane na listę podstawową zostaną poinformowane przez pracownika Biura Projektu telefonicznie.

Podczas procesu rekrutacji każdej osobie przyznawane będą punkty, zgodnie z zasadą pierwszeństwa:

- kobiety- 5 pkt.

- osoby niepełnosprawne ze stopniem lekkim lub umiarkowanym- 4 pkt.

- osoby z terenów wiejskich- 3pkt.

- osoby po 50 roku życia- 2 pkt.

Wśród osób, które uzyskają taką samą liczbę punktów, preferowane będą osoby pozostające najdłużej bez zatrudnienia.

Rekrutacja skierowana w szczególności jest do osób, które korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Kandydaci do udziału w projekcie zgłaszać się mogą wypełniając formularz na stronie www.zdz-kutno.pl, przesyłając na adres ckkutno@zdz.edu.pl bądź osobiście w Biurze projektu. W przypadku dokumentacji rekrutacyjnej złożonej droga pocztową, za datę przyjęcia zgłoszenia uważana będzie data wpływu dokumentów do Biura Projektu.

Proces rekrutacji odbywać się będzie z zachowaniem zasad równego dostępu oraz z zasadą równości szans bez względu na wyznanie, pochodzenie czy niepełnosprawność.

Złożone dokumenty przez Kandydata/Kandydatkę nie podlegają zwrotowi.

Złożenie dokumentacji rekrutacyjnej nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu.

 

Uczestnictwo w projekcie

Uczestnictwo w projekcie trwa 5 miesięcy, podczas których uczestnik/ uczestniczka projektu bierze udział w formach wsparcia wymienionych wyżej.

Uczestnikowi/ Uczestniczce projektu podczas szkoleń zawodowych przysługuje stypendium szkoleniowe.

Każdy Uczestnik/ Uczestniczka projektu zobowiązani są po szkoleniu zawodowym przystąpić do  3 miesięcznego stażu zawodowego. Uczestnikowi/ Uczestniczce podczas stażu przysługuje stypendium stażowe.

Osobą dojeżdżającym, zamieszkałym poza miejscem odbywania zajęć i stażu zawodowego, zwracane będą koszty dojazdu, na podstawie zaświadczenia o koszcie przejazdu, wystawionego przez przewoźnika.

Manu główne

 

Kontakt

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
Centrum Kształcenia w Kutnie
Adres: ul. Jagiełły 2, 99-300 Kutno
Telefon: +48 24 355 36 16, 253 37 46
KSIĘGOWOŚĆ: +48 24 253 37 46
E-mail: centrum@zdz-kutno.pl

Polecamy

PRZEDSZKOLE