Informacje o projekcieINFORMACJE O PROJEKCIE

 Projekt „Pociąg do roboty” nr RPLD.09.01.01-10-B164/19, jest realizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie w partnerstwie z SYNERGIA Iwona Święcicka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja  osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Kwota dofinansowania: 399 537,46 PLN

 

Celem głównym projektu jest podwyższenie poziomu aktywności społecznej i zawodowej 20 UP zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pozostających bez zatrudnienia

 Projekt   realizowany jest terenie woj. łódzkiego w powiecie kutnowskim i łęczyckim w   terminie   od  01.10.2020 roku do 30.09.2021 roku.

 

UCZESTNICY PROJEKTU

 Uczestnikiem Projektu może być wyłącznie osoba zamieszkała w woj. łódzkim w powiecie kutnowskim lub łęczyckim, bierna zawodowo, w wieku 18-67 lat zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Pod pojęciem osoby biernej zawodowo rozumie się osobę,  która  w  danej  chwili  nie  tworzy  zasobów  siły  roboczej  (tzn.  nie  pracuje  i  nie  jest  bezrobotna). 

Pod pojęciem osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym rozumie się:

-      osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy tj. spełniające tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w  art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

-      osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

-      osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

-      osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

-      osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

-      osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

-      członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;

-      osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

-      osoby odbywające kary pozbawienia wolności;

-      osoby korzystające z PO PŻ.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

 Osoba zainteresowana udziałem w Projekcie i spełniająca wszystkie warunki  uczestnictwa zobowiązana jest wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, który jest deklaracją chęci udziału w Projekcie, a jego wypełnienie i dostarczenie do Biura Projektu lub przesłanie na adres biura stanowi pierwszy etap rekrutacji.

  • Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Biurze Projektu lub przesłać na adres: ckkutno@zdz.edu.pl w terminie podanym na stronie internetowej.
  • Dodatkowe punkty przyznawane są oddzielnie za każde z poniższych dla osób:

ü  doświadczającym wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w Wytycznych (10p)

ü  korzystających z PO PŻ (10 p)

ü   o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (10 p)

ü  z niepełnosprawnością sprzężoną (10 p)

ü  z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z   całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (10 p)

  •  W przypadku jednakowej ilości punktów, pierwszeństwo w udziale w Projekcie będą miały kobiety.

 

Formy wsparcia:

- Indywidualna Ścieżka Reintegracji- 4h/ UP

- Life and carreer coaching- 10 h/UP

- Specjalistyczne wsparcie doradcze- 8 h/UP

- Poradnictwo zawodowe grupowe- 24h/ grupa

- Poradnictwo zawodowe indywidualne- 4h/ UP

- Szkolenia dopasowane do każdego uczestnika- śr 80h

- Pośrednictwo pracy- 8h/UP

- Staż zawodowy- 6 miesięcy

 

Dodatkowo każdy uczestnik otrzymuje:

- zwrot kosztów dojazdu na zajęcia

- stypendium szkoleniowe

- stypendium stażowe

- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobami zależnymi

- ubezpieczenie NNW

- catering

Manu główne

 

Kontakt

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
Centrum Kształcenia w Kutnie
Adres: ul. Jagiełły 2, 99-300 Kutno
Telefon: +48 24 355 36 16, 253 37 46
KSIĘGOWOŚĆ: +48 24 253 37 46
E-mail: centrum@zdz-kutno.pl

Polecamy

PRZEDSZKOLE