ODN

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Kształcenia w Kutnie prowadzi działalność szkoleniową w zakresie wiadomości i umiejętności niezbędnych współczesnemu nauczycielowi oraz kadrze zarządzającej oświatą, w dobie reformowania oświaty oraz wprowadzeniu nowych zasad awansu zawodowego nauczyciela. ODN przy Centrum Kształcenia w Kutnie działa na podstawie wpisu do ewidencji Kuratora Oświaty w Łodzi, numer ewidencyjny NPDN-6/2010.

 

Działalność Ośrodka obejmuje doskonalenie i dokształcanie kadry oświatowej oraz pracowników samorządowych.

 

Do zadań Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli należy w szczególności:

• organizowanie i prowadzenie kursów, seminariów oraz innych form szkolenia nauczycieli, kadry kierowniczej dla publicznych i niepublicznych szkół,
• przygotowywanie nauczycieli oraz kadry kierowniczej publicznych i niepublicznych szkół i placówek do wdrażania reformy oświatowej,
• współpraca z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny w opracowaniu diagnoz stanu kwalifikacji nauczycieli oraz określania potrzeb w zakresie ich dokształcania i doskonalenia,
• planowanie i organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli - we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny
• realizacja zadań z zakresu kształcenia ustawicznego nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

Odbiorcami naszych szkoleń są głównie nauczyciele oraz kadra zarządzająca oświatą i pracownicy samorządów lokalnych.

Gwarantujemy profesjonalność proponowanych szkoleń - prowadzone są one przez doświadczonych edukatorów - absolwentów kursów edukatorskich organizowanych min. przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Wszystkie formy doskonalenia są ewaluowane przez uczestników i na tej podstawie modyfikowane. Osoby prowadzące posiadają rekomendacje i potwierdzony uznany dorobek w zakresie pracy z ludźmi dorosłymi.

 

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania:  Karta słuchacza

Manu główne

 

Kontakt

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
Centrum Kształcenia w Kutnie
Adres: ul. Jagiełły 2, 99-300 Kutno
Telefon: +48 24 355 36 16
FAX: +48 24 253 37 42
E-mail: centrum@zdz-kutno.pl

Polecamy

PRZEDSZKOLE